Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informacja o zawarciu umowy współadministrowania

Informacja o zawarciu umowy współadministrowania

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

zwanym w dalszej części umowy „Współadministratorem 1” 

a każdym z Przedszkoli oraz każdą ze Szkół z oddziałami przedszkolnymi, do których odbywa się rekrutacja, zwaną odrębnie „Współadministratorem2”, zwanymi łącznie „Stronami” została zawarta umowa o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi oraz danymi osobowymi kandydata. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Mając na uwadze, iż Strony realizują wspólnie zadanie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych z wykorzystaniem systemu informatycznego w celu zapewnienia miejsc
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach co jest obowiązkiem prawnym Współadministratora 1 wynikającym z art. 31 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz obowiązkiem prawnym Współadministratorów 2 wynikającym z art. 130, 131, 133 i 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w ramach których wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych pozyskiwanych w związku z realizacją ww. zadań, Strony postanawiają, co następuje:

 1. Każda ze stron gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Strony będą wspólnie przetwarzać następujące:
  kategorie danych osobowych:
  dane zwykłe oraz szczególnej kategorii wynikające z art. 131, 137, 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

oraz następujące kategorie osób: rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, kandydaci

 1. Pozyskiwane przez Strony dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz spełnienia wymogów dotyczących archiwizacji danych przez okres wynikający z przepisów art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Współadministratorzy oświadczają, że są Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie wskazanym w umowie.
 3. Współadministrator 1 i współdministratorzy 2 oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzają dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz, że zastosowali środki organizacyjne, techniczne oraz prawne w celu ich zabezpieczenia.
 4. Za realizację obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO jest odpowiedzialny Współadministrator 1 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w systemie rekrutacji.
 5. Informacje z art. 26 ust. 2 zostały udostępnione osobom, których dane dotyczą za pomocą publikacji na stronach www wszystkich współadministratorów.
 6. Za realizację praw osób, których dane dotyczą będzie odpowiedzialny każdy z administratorów wobec, którego zostanie zgłoszone żądanie.
 7. Nie zależnie od powyższych ustaleń osoba, której dane dotyczą może realizować swoje prawa u każdego z Współadministratorów.

Punkt kontaktowy

 1. Strony ustanawiają punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane dotyczą może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych:
  Mariusz Stasiak vel Stasek biuro@msvs.com.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Współadministratorów 2 jest Mariusz Stasiak vel Stasek biuro@msvs.com.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Współadministratora 1 jest Dorota Różycka iod@aleksandrow-lodzki.pl

Obowiązki stron

 1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:
  1. wybór systemu do elektronicznej rekrutacji.
  2. właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego służącego do rekrutacji;
  3. zapewnienie dostępu do systemu informatycznego wyłącznie osobom upoważnionym;
  4. zamieszczenie na stronie internetowej i w systemie informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  5. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
  6. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO;
  7. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
  8. dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.
 2. Każdy Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:
  1. właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego służącego do rekrutacji;
  2. zapewnienie dostępu do systemu informatycznego wyłącznie osobom upoważnionym;
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
  4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków i żądań zgłoszonych w związku z RODO;
  5. prowadzenie komunikacji z podmiotami danych w sprawie uprawnień wynikających z RODO;
  6. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO;
  7. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
  8. wspieranie Współadministratora 1 we wszystkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa.
 3. Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec osoby, której dane dotyczą tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 4. Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, osoba, której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa wobec każdego z współadministratorów, w takiej sytuacji we własnym zakresie współadministratorzy zobowiązani są przekazać żądanie do właściwego podmiotu.

Informacja o zawarciu umowy współadministrowania dostępna w pliku Word

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima na rok szkolny 2022/2023

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają elektronicznie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023", w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 1 do 11 marca 2022 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
3-6 letnich (urodzonych w latach 2019-2016) oraz z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023” wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rodzice składają elektronicznie od 14 marca do 1 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00.

Zamieszkanie sprawdza się z wykazem z ewidencji ludności oraz pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopią zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej płatnikiem ZAP-3.

Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami (już po zakończeniu postępowania uzupełniającego).

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie.

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową: https://aleksandrowlodzki.rekrutacje.edu.pl

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek można złożyć do maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego.

Rodzice:

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system;

lub

- wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie, drukują wypełniony wiosek, podpisują go i składają wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wyłącznie w przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego u obojga rodziców).

- w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice zgłaszają się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru, upoważniony pracownik wprowadza dane dziecka do systemu, drukuje wniosek i rodzice podpisują składając jednocześnie wymagane załączniki

Podpisy obojga rodziców są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce wychowania przedszkolnego. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców /prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), lub może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne, dla potrzeb rekrutacji każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne, określone w uchwale nr XLVI/345/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym (załącznik Rekrutacja-uchwała nr XLVI.345.21)

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zgodnie z harmonogramem.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola./szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
- na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w harmonogramie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

REKRUTACJA:

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce przedszkolnej lub oddziale przedszkolnym przy szkole: od 1 do 11 marca 2022 roku
 2. Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów): od 14 marca do 1 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00.
 3. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej): 15 kwietnia 2022 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (to nie są wyniki rekrutacji): 20 kwietnia 2022 r. do godziny 10.00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje: 25 kwietnia 2022 r. do godziny 10.00.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów): od 1 do 17 czerwca 2022 roku do godziny 16.00.
 2. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej): 28 czerwca 2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (to nie są wyniki rekrutacji): 30 czerwca 2022 r. do godziny 10.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje: 5 lipca 2022 r. do godziny 10.00

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim (w pliku Word)